Wszystkie nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania stron internetowych. W celu ulepszenia korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania danych logowania i zapewnienia bezpieczeństwa logowania, gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizacji działania stron internetowych oraz dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki te mogą także stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby zakceptować pliki kliknij przycisk Rozumiem, akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Wiedza

ikona16     Targi Prawnicze na FB
linkedin
     Targi Prawnicze na Linkedin

Największe Prawnicze Targi Praktyk i Pracy w Polsce

12.edycja - 17 październik 2023, Warszawa, Elektrownia Powiśle

 

Samorząd radców prawnych

jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań

i podlega tylko przepisom prawa.

 

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Radca prawny to zawód otwierający najszersze, spośród wszystkich prawniczych zawodów zaufania publicznego, możliwości na rynku pracy. Uprawnia bowiem do założenia własnej kancelarii, ale też pozwala na znalezienie zatrudnienia w przedsiębiorstwach, administracji publicznej czy kancelariach. Co ważne, formy wykonywania zawodu można ze sobą łączyć.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania karnego od lipca 2015 r. radcowie prawni będą mogli występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Uprawnienia radców prawnych będą tym samym identyczne z adwokackimi.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest największą okręgową izbą radców prawnych w kraju, która zrzesza ponad 8700 radców prawnych i 1900 aplikantów radcowskich (dane z lutego 2014 r.).

Działalnością Izby kieruje Rada, zaś jej organem wykonawczym jest Prezydium (Dziekan, Wicedziekani, Sekretarz, Skarbnik i członkowie). Na czele Rady stoi Dziekan. Aktualnie funkcję Dziekana Rady OIRP w Warszawie pełni r. pr. Włodzimierz Chróścik.

Działalność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie obejmuje m.in.:

• szkolenie aplikantów radcowskich – ukończenie trzyletniej aplikacji radcowskiej przez absolwentów prawa oraz pozytywny wynik egzaminu zawodowego pozwala uzyskać uprawnienia radcy prawnego;

• prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego – każdy radca prawny obowiązany jest do stałego pogłębiania wiedzy prawniczej, między innymi poprzez systematyczne uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach;

• piętnowanie przypadków niewłaściwego wykonywania zawodu lub nieetycznego zachowania –radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego; w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej orzeka Okręgowy Sądy Dyscyplinarny.

Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych:

• podejmuje działania integracyjne (imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym) na rzecz swoich członków;

• prowadzi działalność wydawniczą;

• prowadzi działalność pro publico bono.

Aplikacja radcowska

Czym jest aplikacja radcowska?

Jest to trzyletnie praktyczne i teoretyczne szkolenie, którego celem jest przygotowanie absolwentów prawa do egzaminu zawodowego na radcę prawnego oraz do należytego wykonywania zawodu. Aplikację organizuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, a warunki przystąpienia do kursu wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie na aplikacji radcowskiej w Warszawie szkoli się prawie dwa tysiące adeptów prawa, dlatego stołeczna OIRP porównywana jest do uniwersytetu. Ukończenie aplikacji daje młodym prawnikom możliwość dogłębnego i rzetelnego zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi, pod okiem wybitnych specjalistów.

Jak dostać się na aplikację?

Warunkiem przystąpienia do aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego, który co roku na jesieni organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin ma formę testu składającego się ze 150 pytań zamkniętych (jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa). Zakres tematyczny egzaminu obejmuje kilkadziesiąt aktów prawnych, które są podane wcześniej kandydatom do wiadomości.

Wymagania formalne

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych ze stopniem magistra,
  • dowód dokonania opłaty za egzamin wstępny,
  • trzy zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego.

Program aplikacji

Aplikacja radcowska trwa trzy lata i obejmuje następujący zakres tematyczny:

  • Rok I

Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony prawnej w Polsce, prawo cywilne postępowanie cywilne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

  • Rok II

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo gospodarcze

  • Rok III

Prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe, podatkowe, celne, unijne, rynków kapitałowych, międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz zajęcia z prezentacji, retoryki, erystyki, etykiety, marketingu usług prawniczych, komunikacji z klientem, negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem.

Organizacja zajęć

Szkolenie zorganizowane jest w elastyczny sposób tak by pozwalało aplikantom godzić naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dodatkowo aplikant zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych. Na koniec każdego roku organizowane są kolokwia, których zaliczenie jest niezbędne do otrzymania promocji na kolejny rok aplikacji.

Wykładowcy

W trakcie aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie spotkacie się Państwo z kadrą dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, głównie praktycy prawa m.in. doświadczeni radcowie prawni, profesorowie prawa, sędziowie, prokuratorzy z dużym dorobkiem zawodowym.

Egzamin zawodowyoirp

W 2014 r. i 2015 r. egzamin radcowski składa się z czterech części pisemnych. Pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.